logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนการปฏิบัติงานประจำปี

 • โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 2563
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • แผนปฏิบัติงานและกรอบวงเงินที่จัดสรรสำหรับงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • แผนการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  28 กุมภาพันธ์ 2563
 • กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  28 กุมภาพันธ์ 2563