logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (ทบ.4)
  13 มิถุนายน 2562
 • แบบหนังสือมอบอำนาจ
  25 สิงหาคม 2559
 • แบบ จป. 1/37
  25 สิงหาคม 2559
 • แบบ จป. 2/37
  25 สิงหาคม 2559
 • แบบคำขอทราบราคาประเมินทรัพย์สิน
  8 กันยายน 2557
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่าย อาคาร สิ่งปลูกสร้าง.(แบบ ทร.11)
  8 กันยายน 2557
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)
  8 กันยายน 2557
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  8 กันยายน 2557
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  8 กันยายน 2557
 • แบบสำรวจรายการอาคาร สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  8 กันยายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร