logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ / พันธกิจ

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
     ตามกฎหมายแบ่งส่วนราชการกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พ.ศ.2545 กำหนดให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์ และทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากกรมธนารักษ์ 

พันธกิจ
  1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
  2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่า และหรือรายได้
  3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดปทุมธานี และได้มาตรฐานสากล
  4. เป็นตัวแทนรับจอง จำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
  5. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ และจังหวัดปทุมธานี
18 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 430 ครั้ง