logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  2 กันยายน 2559
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง สำหรับที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่ในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  2 กันยายน 2559
 • แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดในภูมิภาคปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  2 กันยายน 2559
 • โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  2 กันยายน 2559
 • โครงการ " Non Stop Service " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  2 กันยายน 2559
 • โครงการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินราชพัสดุ รอบบัญชีปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒
  2 กันยายน 2559