logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ยุทธศาสตร์

 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
  1 กันยายน 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559
  15 สิงหาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  15 สิงหาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2560
  15 สิงหาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2560
  15 สิงหาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  15 สิงหาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  15 สิงหาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  15 สิงหาคม 2560
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2559
  12 ตุลาคม 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  10 สิงหาคม 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2559
  28 มิถุนายน 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  28 มิถุนายน 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2559
  27 เมษายน 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  7 มีนาคม 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2559
  11 กุมภาพันธ์ 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558
  6 มกราคม 2559
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2558
  30 กันยายน 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  2 กันยายน 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
  10 สิงหาคม 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  1 กรกฎาคม 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  2 มิถุนายน 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2558
  3 พฤษภาคม 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2558
  2 เมษายน 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  3 มีนาคม 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  16 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2557
  16 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2558
  16 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2557
  31 ตุลาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2557
  2 ตุลาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกันยายน 2557
  2 ตุลาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2556
  31 สิงหาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
  31 สิงหาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2556
  31 สิงหาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมกราคม 2557
  31 สิงหาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  31 สิงหาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม 2557
  31 สิงหาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2557
  31 สิงหาคม 2557
 • แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
  31 สิงหาคม 2557