logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก
    22 ตุลาคม 2558