logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ขององค์กร 

-เป็นองค์กรแห่งการมุ่งมั่นบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม          

 

ค่านิยมหลักขององค์กร 

-รักษ์ทรัพย์สินมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

วัฒนธรรมขององค์กร 

-ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตบริการ  ประสานสามัคคี  ภักดีองค์กร

18 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 358 ครั้ง